کاظم رحمتی حسین آبادی
کاظم رحمتی حسین آبادی

سرافی مورد نیاز برای همستر و تاپ سواپ

جواب بنده راندادید، آیا برای معاملات رمزارزهای جدید hamester وtopswap نیاز بهسرافی جدید داریم یا در همین بیت برگ میتوان معامله وخرید و فروش کرد ؟
اعلانات
تنظیمات