جواد اسدنژاد
جواد اسدنژاد

جواداسدنژاد نیاز به راهنمایی دارم

من یه ارزی خریدم دربیت برگ که گفتن بیت برگ پشتیبانی نمیکنه این ارز. رومنم از. تراست ولت به آدرس اتویوم برداشت زدم الان مرحله بعدش بلدنیستم توتراست ولت بای چیکارکنم
اعلانات
تنظیمات