محمد رضایی مقدم
محمد رضایی مقدم

مغایرت در خرید ۱۱

چرا مقدار خرید با دریافتی من فرق داره داخل سایتتون قسمت چرتکه
من ۰۴۵ خرید داشتم ولی تو سایت قسمت چرتکه زده ۰۴۱
اعلانات
تنظیمات