فرشته بابایی
فرشته بابایی

آیا ممکمنه تراست ولت از دسترس خارج بشه؟

آیا این درسته که تراست ولت داره کاربران ایرانی رو شناسایی میکنه و ممکنه از دسترس خارج بشه؟
اعلانات
تنظیمات