الهام
الهام

Pepe....pepe......pepe

با توجه به بررسی نمودارها ریزش درپیش داریم
هدف پنج صفر ۸۵
اهداف کوتاه مدت بروزرسانی میشود
فعلا درسقف کانال نزولی است ..همراه من باشید تا درجریان قرار بگیرید.....،
اعلانات
تنظیمات