سیدعبدالرحیم
سیدعبدالرحیم

جریان این ارز کریزی پپه چیه؟؟؟

رفت تا ۶۵۰هزار حالا برگشته روی ۸۰۰
معاملات آن هم بسته است
نمی‌توانیم بخریم
چه باید کرد؟؟؟!!!
اعلانات
تنظیمات