علی رضایی
علی رضایی

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چرا بازار ایجوری ریزشی شده یکی بگه تا کی ای ادامه پیدا میکنه و باز بازار جون میگیره و صعودی میشه؟؟؟
اعلانات
تنظیمات