حمید علیزاده شمامی
حمید علیزاده شمامی

Swapدر تراست والت

سلام چرا تو تراست والتswapانجام نمی شود.
اعلانات
تنظیمات