معین
معین

خرید کنیم یا نه

با این ریزش بازار الان وقت خریده یا باز جا داره برا پایین کشیدن قیمت ها
اعلانات
تنظیمات