داریوش شاهیبیگ
داریوش شاهیبیگ

تابو توکن در بینگx

دوستان عزیز به ارز هایی که در بینگ× لیست میشن دقت کنید. فردا ساعت یازده و سی دقیقه توکن پر طرفتار تابو لیست میشه . ارزش بازار کوچکی دارد. پیشبینی میکنم که در ساعات اولیه رشد خوبی کنه . (اگر طمع نشود پرسود است)
اعلانات
تنظیمات