مصطفی
مصطفی

درصد کنار ارزها در تراست والت

این درصدی که تو تراست والت کنار هر رمز ارز نوشته میشه افزایش و کاهش نسبت به چی هستش؟
اعلانات
تنظیمات