عباس جمشیدی گهروئی
عباس جمشیدی گهروئی

خرید و فروش با nft

سلام
آیا با nft امکان خرید و فروش محصول غیر از آثار هنری و ... هست ؟
اعلانات
تنظیمات